Kontakt

Andrej Lučenič-Car Line Jána Poničana 5

841 08 B r a t i s l a v a

IČO 32 155 557 IČ DPH SK1020194494

email: infokancelaria123@gmail.com

mobil: 0905 327 801

 

Číslo živnostenského registra: 104-8561 OÚ Bratislava

 

Bankové spojenie - VÚB a.s.

číslo účtu   1987333851/0200

IBAN          SK41 0200 0000 0019 8733 3851

SWIFT  SUBASKBX